Общи условия, съгласно които Гамафлоу ЕООД предоставя услуги на своите Клиенти посредством Интернет сайта – https://gamaflow.com

Използването на услугите предлагани в Интернет на Гамафлоу ЕООД означава, че Потребителят е прочел и разбрал текущите Общи условия.Гамафлоу ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление: бул. „Найчо Цанов“ 8, Пловдив 4000, България; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК :204445895.

Чл.1/ Дефиниции в Общи условия

Термините и изразите използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

  • Гамафлоу ЕООД , Дружество – Гамафлоу ЕООД със седалище и адрес на управление бул. „Найчо Цанов“ 8, Пловдив 4000, България; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 204445895.
  • Сайт – Уебсайт намиращ се на адрес – https://gamaflow.com
  • Интернет сайт – на Гамафлоу ЕООД, намиращ се на https://gamaflow.com
  • Даващ възможност на Клиентите на фирмата получават информация и контак с Гамафлоу ЕООД
  • Клиент, Потребител – физическо или юридическо лице, което е заредило https://gamaflow.comи е заявило интерес за контакт или съвместна дейност. По този начин лицето е приело настоящите Общи условия.
  • Общи условия – настоящите общи условия. С изключение на бутона/линка водещ към настоящите общи условия, всяко кликване върху бутон, линк или приложение в Интернет страницата на Гамафлоу ЕООД изразява изричното и безусловно съгласие с настоящите общи условия.

Чл.2/ Поръчка/Заявка

Заявки за контакт и поръчки могат да бъдат правени само от регистрирани Потребители, предоставили коректни лични данни в сайта на Търговеца.

По смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, чрез кликане върху бутона „Поръчка” или попълни контактна форма и натисне бутона ‘‘изпрати‘‘, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и изразява своето желание да да използва услугите на Гамафлоу ЕООД. Това действие има правно обвързваща сила. След като Клиентът получи потвърждение за направената от него заявка, Договорът се счита за сключен.

Чл.3/ Лични данни

Гамафлоу ЕООД е Администротор на лични данни.

Лични данни на физически лица се обработват само при дадено съгласие от тяхна страна.

Попълването на електронната форма за контакт от Интернет страницата на Гамафлоу ЕООД се счита от Администратора

за дадено валидно съгласие за обработване на лични данни.Целите на обработката са:

– осъществяване на продажби чрез изпълнение на поръчки на клиенти

– осъществяване на маркетинговата и рекламана политика на Гамафлоу  ЕООД

Лични данни се предоставят на други лица само във връзка с изпълнение на дадени поръчки и за

изпълнение на задължения, произтичащи от закон.

-За изпълнение на поръчки, личните данни се предоставят на куриерски фирми.

-За изпълнение на задължения, произтичащи от закон, личните данни се предоставят на

държавни институции.

Физическите лица, дали валидно съгласие за обработване на лични данни имат право:

Ал.1/Да поискат:

– достъп до личните си данни,

– коригиране, ако данните са неточни,

– изтриване на личните данни. Изтриването на лични данни е възможно само, ако няма

законово основание за тяхната обработка и съответно определени от закон срокове за тяхното съхраняване.

Ал.2/Да получат следната информация:

– данни, идентифициращи Администартора

– целите и правните основания на обработването

– получателите на техните лични данни

– сроковете за съхранение на техните личните данни.

Заявления за достъп, коригиране и изтриване на лични данни и заявления за получаване на информация се подават на електронен адрес info@gamaflow.com 

Чл.4/ Други

Гамафлоу ЕООД не носи отговорност за възникнали вреди и/или пропуснати ползи настъпили в резултат на използването или съответно, невъзможността за използване на Интернет страницата на Гамафлоу ЕООД.

Гамафлоу ЕООД не отговаря за неточности в публикуваната информация.

Гамафлоу ЕООД има право по всяко време да променя каквато и да било информация в Интернет страницата си, като Потребителите се считат за информирани от момента на публикуване на тези промени. Съществува вероятност за забавяне на актуализацията на извършените корекции.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

Клиентът се задължава да обезщети Гамафлоу ЕООД за всички претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили в следствие на неизпълнение на задълженията му по настоящия Договор, на нарушения в Общите условия, законовите разпоредби, добрите нрави и други. Потребителят носи отговорност за вредите, които причинява на Търговеца при предоставянето на паролата си от Интернет страницата на Дружеството на трети лица.

Гамафлоу ЕООД има право да актуализира настоящите Общи условия във всеки един момент, като публикуването им в Интернет страницата на фирмата се счита за уведомление на Потребителите за извършените изменения